หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยบ่มเพาะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้วยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมจนสามารถพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบหรือโครงการนำร่องได้ ผ่านกิจกรรมเครือข่าย การให้ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและการบ่มเพาะ โดยหวังว่าจะเกิดนวัตกรเพื่อสังคม และกิจการเพื่อสังคมที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง

การดำเนินการที่ผ่านมา

ผลการดำเนินการของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย การจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม จำนวน 10 หน่วย ซึ่งสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ได้ จำนวน 105 ผลงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ จำนวน 602 ราย

แผนการดำเนินงานปี 2564

ในปีงบประมาณ 2563 NIA จะแบ่งการดำเนินงานของหน่วยขับเคลื่อนเป็น 3 กลุ่มได้แก่

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่ – พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาทางสังคมหรือตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำผลงานดังกล่าวไปไปใช้แก้ปัญหาในพื้นที่

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการสังคม – บ่มเพาะผู้ประกอบการ พัฒนาแนวคิดนวัตกรรมทางสังคม โดยหวังว่าจะเกิดนวัตกรเพื่อสังคม และกิจการเพื่อสังคมที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำหรับการพัฒนาเยาวชน – บ่มเพาะเยาวชนให้มีแนวคิดนวัตกรรมเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงผลักดันให้เกิด social startup