หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือ Social Innovation Village เป็นโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ไปแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบโจทย์จากพื้นที่เป้าหมายได้จริงและก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมายยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการของธุรกิจเพื่อสังคมลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่และเป็นต้นแบบการขยายผลผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของแต่ละพื้นที่เป้าหมายนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โครงการนี้ถือเป็นโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบสูง (Thematic Social Innovation) ของสำนักงาน โดยอาศัยรูปแบบกลไกการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Diffusion) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้านสังคมปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ด้วยนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในจังหวัดยากจนของประเทศ หรือพื้นที่เป้าหมายนำร่อง

2 ปี ที่ผ่านมา สนช. ได้ดำเนินงานนำร่องโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Village) ตามโจทย์ปัญหาพื้นที่และขยายผลผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมใช้ในพื้นที่เป้าหมายกลุ่มจังหวัดยากจน จำนวน 9 พื้นที่ ทั้งนี้ ได้มีผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม (พร้อมขยายผล) ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 63 ผลงาน แบ่งเป็นสำหรับ นิติบุคคล จำนวน 26 ผลงาน และสำหรับนักวิจัย จำนวน 35 ผลงาน โดยโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้รับการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม รวมจำนวน 38 โครงการ เป็นเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 31,029,500.-บาท มูลค่าโครงการ 64,751,500.-บาท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญดังนี้

  1. ชุมชนเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 6 โครงการ
  2. ชุมชนอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน 4 โครงการ
  3. ชุมชนหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จำนวน 4 โครงการ
  4. ชุมชนแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 โครงการ
  5. ชุมชนจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ร่วมกับชุมชนเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 โครงการ
  6. ชุมชนท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 9 โครงการ
  7. ชุมชนแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดสระแก้ส 4 โครงการ
  8. ชุมชนหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 3 โครงการ

ยื่นข้อเสนอโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564