NIA ร่วมกับ อบต. และชุมชนหนองตะเคียนบอน จ.สระแก้ว ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม 63

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน และชุมชนหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ได้ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับปี 2563  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อนวัตกรรม และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม พบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชุนหนองตะเคียนบอน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ