NIA ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรม “ความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคมและการจัดทำข้อเสนอผลงาน”

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานอบรมในหัวข้อ “ความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคมและแนวทางการในการจัดทำข้อเสนอผลงานนวัตกรรม (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ธนพล เพ็ญรัตน์ รองผู้อำนวยการภารกิจกำกับและติดตามการใช้งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดตาก” และเจ้าหน้าที่ NIA ได้บรรยายในหัวข้อ“ความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคมและแนวทางการในการจัดทำข้อเสนอผลงานนวัตกรรม (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งทำการอบรมโดยการประชุมทางไกล Zoom Meetting มีผู้เข้าร่วมอบรม 111 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนและคณาจารย์ จากพื้นที่จังหวัดต่างๆ 14 จังหวัด เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดพัทลุง เป็นต้น