สนช. ร่วมกับ ม.อุบลราชธานี ติดตามความก้าวหน้าผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของ SID อีสานล่าง 2

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามความก้าวหน้าผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit: SID) ประจำพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  โดยลงพื้นที่ติดตามผลงานนวัตกรรม “ปลาดุกเสริมโอเมก้า”  “Near Doc”  “การเพิ่มรายได้แก่ผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมการผลิตซอสปรุงสำเร็จรูป” และ “แปรรูปไพลจากชุมชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมไพลผงละลายเร็ว อินคลูชั่นนาโนคอมเพล็กซ์”  เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา