NIA ร่วมจัดกิจกรรมหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมในงานมหกรรมเครือข่ายชุมชนและตำบลวิถีพอเพียง ภาคใต้ ปี 2563

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมได้ร่วมจัดกิจกรรมหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมในงานมหกรรมเครือข่ายชุมชนและตำบลวิถีพอเพียง ภาคใต้ ปี 2563 “สืบสาน รักษา ต่อยอดตามรอยพ่อวิถีพอเพียง : อยู่รอด ปลอดภัย สู้ภัยพิบัติ” ณ ลานกิจกรรมสนามหน้า อบต.ควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” เมื่อ 1-2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมพร้อมใช้สู่การยกระดับเป็นหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” กิจกรรมการออกแบบการ สร้างชุมชนนวัตกรรม และบูธประชาสัมพันธ์และรายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนของ NIA