NIA ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Social Innovation Exchange Program”

NIA ร่วมกับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Social Innovation Exchange Program” ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การทำความเข้าใจนิยามของนวัตกรรมเพื่อสังคม ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม และการทำความเข้าใจทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop ในการทำความเข้าใจแนวคิดทางด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมจนนำไปสู่การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นได้จริง