NIA เข้าร่วมสัมมนาและออกบูธให้คำปรึกษาในงาน “ติดอาวุธให้ SE”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญจาก สำนักงานส่งเสริมวิสหกิจเพื่อสังคม ให้ร่วมงานสัมมนาและออกบูธให้คำปรึกษาในงาน “ติดอาวุธให้ SE” โดยภายในงานจะแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม โปรแกรมในตอนเช้าจะเป็นการเสวนาเกี่ยวกับข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อสังคมหรือ SE นอกจากการเปิดเวทีเสวนาแล้วยังมีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกฏหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม ส่วนโปรแกรมในช่วงบ่ายทาง สวส. ได้เรียนเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมมาร่วมออกบูธให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการด้านสังคม และบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากจะก้าวเข้ามาเป็นธุรกิจเพื่อสังคม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA เองก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับเชิญ ซึ่งมีผู้สนใจทั้งจากาภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคมเข้ามารับคำปรึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะสนใจเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมของทาง NIA เพราะเชื่อว่าทุนดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ยกระดับธุรกิจเพื่อสังคมที่มีอยู่ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต