ประกาศผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564

ประกาศผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564

การฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19

T63-10-052 สร้างสรรค์ สืบสาน ส่งต่อ
T63-11-050 นวัตกรรมระบบข้อมูลเพื่อเด็กปฐมวัย
T63-11-157 Massenger เว็ปแอพพลิเคชั่นเพื่อReskillและบริการนักนวดบำบัดแผนไทยนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
T63-11-164 การพัฒนาระบบความเป็นจริงเสมือนเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายได้เหมาะสม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้กลุ่มอาการออทิซึม
T63-11-215 นวัตวิถีวัฒนธรรมชาตรียุคใหม่เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน(ท่าช้าง อ่างทอง) 4.0

แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

T63-10-025 นวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบลอยน้ำ
T63-11-142 เรียน รู้ รักษ์ ณ. วัดโพธิ์
T63-11-246 ชุดหมอนพลวัตตามเวลา
T63-11-320 นักสืบสะเต็มกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง

T63-11-121 พัฒนาระบบตรวจจับเรือลำน้ำโขง
T63-11-147 โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม platform ด้านความปลอดภัย ระบบสายตรวจอัจฉริยะ
T63-11-203 วัยเก๋าเตือนภัย
T63-11-310 โครงการ A.I. Eyes Care เพื่อป้องกันปัญหาการโดดเรียนและทะเลาะวิวาท

หมายเหตุ ชื่อโครงการอาจมีการปรับชื่อโครงการให้สอดคล้องและสื่อถึงผลงานนวัตกรรมมากขึ้น