ประกาศผลข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2565 ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ด้านนวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และมานุษยวิทยา

 1. T64-08-003 อารามอารมณ์
 2. T64-09-064 วันส์ อัพออน อะ ทาวน์: สมุดเสียงจากมรดกวัฒนธรรม
 3. T64-09-104 ตะเพียนแสงสื่อสารเรื่องราวระบบนิเวศป่าชายเลน
 4. T64-09-260 ม้งไซเบอร์
 5. T64-09-270 สร้างมูลค่าผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่ด้วยนวัตกรรมพลาสมา เพิ่มความคงทนของสีย้อมและอัตลักษณ์ลวดลายสมัยใหม่
 6. T64-09-588 ตลาดผ้าไหมสานใจออนไลน์ อีสานโฟโต้บูธ
 7. T64-09-576 ศิลป์ทรัพย์ (Silpa-sub) แพลตฟอร์มสร้างรายได้จากศิลปกรรม NFT Art
 8. T64-09-534 นวัตกรรมบนผืนผ้าใบไนลอนอัพไซคลิ่งเพื่ออนาคต ฟื้นฟูชีวิต และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ด้านนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข

 1. T64-08-005 มหัศจรรย์ดอยหลวงเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลขององค์การยูเนสโกแห่งใหม่ในประเทศไทย
 2. T64-09-043 “Robo – Crop” หุ่นยนต์ทางการเกษตรสำหรับคนพิการ
 3. T64-09-085 ฟิตเนส วีซ่า – สวัสดิการฟิตเนสสำหรับองค์กร
 4. T64-09-088 โครงการฟาร์มนวัตกรรมพลังงานเพื่อการพึ่งพาตนเองและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 5. T64-09-444 ดอยสเตอร์ โนแมด: รอนแรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ราก…
 6. T64-09-494 แพลตฟอร์มรถโดยสารรับส่งพนักงานอัจฉริยะ
 7. T64-09-308 จรจัดสรร: ที่พักพิงหมาจรจัดในบริบทชุมชนเมืองเพื่อชุมชนน่าอยู่
 8. T64-09-557 อารีอะราวนด์

ด้านนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อสังคม

 1. T64-09-019 “VR Care Giver Training” ระบบฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงแบบเสมือนจริง
 2. T64-09-048 ระบบป้องกันการเกิดแผลกดทับอัตโนมัติ
 3. T64-09-066 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลไร้รอยต่อแบบอัตโนมัติของศูนย์ไตเทียมกับหน่วยงานราชการโดยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
 4. T64-09-077 แคร์คุณสู่ถนนสายสุขภาพ
 5. T64-09-319 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ก 1323 ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต และสายด่วนสุขภาพจิต 1323
 6. T64-09-484 ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพชุมชนผ่านเครื่องวัดสัญญาณชีพอัจฉริยะ
 7. T64-09-502 ระบบถาม-ตอบอัจฉริยะเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
 8. T64-09-578 การพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล “มีสิทฺธิ (Me Sitthi)” สำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล

***สำหรับข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา สนช. จะดำเนินการประสานงานเตรียมการนำเสนอเพื่อพิจารณาในรอบสุดท้ายต่อไป