NIA จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางไกล เพื่อชี้แจงแผนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับชุมชนกมลาไสย ปี 64

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่า เลิศบุศย์ กองทอง และ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางไกล เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับชุมชนกมลาไสย ปี 2564 พร้อมกับแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน