สนช. จัดกิจกรรม Train the trainer การใช้งานระบบ SROI Calculator

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม​ ร่วมกับ บริษัท ไนส์คอร์ป เอสอี.จำกัด และ​ Social Value Thailand ได้พัฒนาระบบ SROI Calculator ที่สามารถประเมิน วิเคราะห์และคาดการณ์ผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับการทำโครงการหรือผลงานนวัตกรรม ซึ่งได้จัดกิจกรรม Train the trainer การใช้งานระบบ SROI Calculator ให้แก่ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือ SID ทั้ง 9 หน่วย อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบสำหรับประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่แต่ละมหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนต่อไป