NIA ร่วมมือกับ Voluntist จัดกิจกรรม Live Talks: นวัตกรรมวัฒนธรรมอีสานต่อยอดสู่มูลค่าทางธุรกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ทีผ่านมา NIA ร่วมมือกับ Voluntist จัดกิจกรรม Live Talks: นวัตกรรมวัฒนธรรมอีสาน ต่อยอดสู่มูลค่าทางธุรกิจและโอกาสในการขอทุนจาก NIA โดยมี คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) กล่าวเปิดถึงมุมมองนวัตกรรมเชิงวัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพูดคุยและให้ความรู้แก่ผู้เข้าฟัง ทั้ง ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี , ดร.ภูธิป มีถาวรกุล คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , คุณชุติมณฑ์ ชินมาตร เรเชล เจ้าของบทประพันธ์ละคร “ มนต์รักหนองผักกะแยง “ , คุณแสวง อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ , คุณพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และ คุณดวงจิต ศิริมังคโลดม จากเพจ ไกลหมอ และทีม Heal360 โดยมีการนำเสนอ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ถึงประวัติศาตร์เก่า เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาพื้นถิ่น รวมไปถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่ละชุมชนของคนอีสาน ที่ยังมีการสืบสานมาถึงปัจจุบัน รวมไปถึงหลายภูมิปัญญาที่สามารถนำมาต่อยอดในเชิงนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ ผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ Voluntist