ประกาศผลข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2566 ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ด้านนวัตกรรมในกลุ่มซอฟต์พาวเวอร์

 1. T65-07-017 ทาน-เที่ยว-ไทย
 2. T65-08-013 ( S.N.A.P Platform) ระบบรวบรวมและวิเคราะห์ภาพ CCTV อัตโนมัติ เพื่อชุมชน
  นวัตกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน
 3. T65-08-061 ห้องเรียนดนตรีอัฉริยะ
 4. T65-08-064 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์หยุดยั้งบุคคล
 5. T65-08-121 Noamally (Masu-Masu): แพลตฟอร์มการเรียนภาษาต่างประเทศออนไลน์สำหรับผู้
  พิการฟรี

ด้านนวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 1. T65-08-026 แพลตฟอร์มบริหารจัดการเศษซากทางการเกษตร
 2. T65-08-055 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลช้างป่าของหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อติดตามเพื่อหนุนเสริมระบบ
  เฝ้าระวังช้างป่าโดยชุมชน
 3. T65-08-062 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษจากเปลือกข้าวโพด
 4. T65-08-135 การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นเชือกพลาสติกรีไซเคิลคอมโพสิทที่ทำจากขยะพลาสติกและ
  ขยะทางการเกษตร
 5. T65-08-168 ระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่เกษตรด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวราคาไม่แพงในชุมชน
  เทศบาลตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตทุกช่วงวัย

 1. T65-08-020 แอพลิเคชั่น SYPY เปลี่ยนเสียงเยาวชน เป็นนโยบาย
 2. T65-08-035 นวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ใหม่เพื่อการดูเเลจิตใจของคนวัยทำงาน
 3. T65-08-158 ทาสีเปลี่ยนโลก
 4. T65-08-170 ไบร์ท อัพ เพื่อนบ้านเสมือนเพื่อผู้สูงอายุ
 5. T65-08-182 ดูแร

***การประกาศผลแบบไม่เรียงตามลำดับคะแนน

***สำหรับข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา สนช. จะดำเนินการประสานงานเตรียมการนำเสนอเพื่อพิจารณาในรอบสุดท้ายต่อไป