SID TU ร่วมกับ NIA จัดกิจกรรมเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคกลาง โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ NIA จัดกิจกรรมเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SID-TU) ประจำปี 2565 เพื่อบ่มเพาะองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม และ สร้างกระบวนการพัฒนานวัตกรสังคม สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในระดับฐานราก อย่างยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน

ภายในงานยังมีการบรรยายเรื่อง “ที่มาและความสำคัญของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมกับการสร้างความยั่งยืนในระดับภูมิภาค”  “หมุดหมายการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ปี 2565” และการเสวนา “โครงการแบบไหนพิชิตใจกรรมการ” เพื่อให้ข้อมูลและเป็นแนวทางในการขอรับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมในปี 2565 นี้