NIA ร่วมกับ สสส. และ YoungHappy จัดกิจกรรม Virtual Orientation โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ปี 2

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด จัดกิจกรรม Virtual Orientation สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ Concept Idea จำนวน 30 ทีม โดยโครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ปี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ให้ตอบโจทย์สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของไทย ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Mentor) พร้อมทั้งทดสอบแนวคิดกับกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถผลักดันไปสู่ต้นแบบหรือโครงการนำร่องที่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก NIA และ สสส. ได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คุณณัฐพล เทศขยัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ คุณธนากร พรหมยศ CEO และ ผู้ร่วมก่อตั้ง YoungHappy เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

ภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “องค์ความรู้สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยสู่การพัฒนานวัตกรรม” โดย แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) พร้อมกับการแนะนำตัวของแต่ละทีมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 50 ราย