โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2567

ในปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชน (Innovation for urbanization) จะมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ทำให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ดำเนินการ การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2567 (City & Community Innovation Challenge 2024) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลา 12 เดือนของการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการนำร่องแล้วเสร็จ สามารถขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคม และธุรกิจ ไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

หัวข้อที่เปิดรับสมัครปีงบประมาณ 2567

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม
 2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
 3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการสนับสนุน

เป็นการเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ที่สามารถแก้ปัญหาสำหรับเมืองและชุมชนในหัวข้อที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้กำหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการที่สำนักงานฯ กำหนด ดังนี้

 • การจ่ายเงินเพื่อให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง(reimbursement) ซึ่งผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายในโครงการแต่ละงวดไปก่อน ตามแผนงาน แล้ว สนช. จะทำการเบิกจ่ายให้เป็นรายงวด
 • กรณีผู้ขอรับทุนเป็นภาคเอกชน จะต้องแสดงค่าใช้จ่าย (In-Cash) ส่วนของผู้ขอรับทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ
 • ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนในนามของนักวิจัยโดยตรงได้ โดยผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนต้องเป็นหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดอยู่เท่านั้น

ขั้นตอนและระยะเวลา

เกณฑ์การคัดเลือก 100 คะแนน

วิธีการเสนอโครงการ

1. ยื่นข้อเสนอแนวคิดนวัตกรรมเพื่อสังคม

2. ยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ เมื่อผ่านเข้ารอบข้อเสนอแนวคิด

 • ยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานแสดงความร่วมมือกับพื้นที่ดำเนินโครงการ และยืนยันนิติบุคคลทาง social@nia.or.th ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 (หลังผ่านรอบข้อเสนอแนวคิด)
 • DOWNLOAD ข้อเสนอโครงการ

3. นำเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการ เมื่อผ่านเข้ารอบข้อเสนอโครงการ

หมายเหตุ กรุณาใช้แบบฟอร์มโครงการนวัตกรรมของทางสำนักงานฯ เท่านั้น มิฉะนั้น สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโครงการ

การประกาศผล

ประกาศผลโครงการที่ผ่านเข้ารอบและได้รับการสนับสนุน ผ่านช่องทางดังนี้

 1. รอบข้อเสนอแนวคิดทางไปรษณีอิเล็คทรอนิกส์ Facebook NIA : National Innovation Agency, Thailand และ เว็บไซด์: social.nia.or.th
 2. รอบข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ทาง Facebook NIA : National Innovation Agency, Thailand และ เว็บไซด์: social.nia.or.th
 3. รอบประกาศผลผู้ได้รับการสนับสนุนทาง Facebook NIA : National Innovation Agency, Thailand และ เว็บไซด์: social.nia.or.th

หมายเหตุ  จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน ววน.

ช่องทางการติดต่อ

 1. อีเมล์ : social@nia.or.th
 2. โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 546, 547, 548, 550, 551
 3. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400