NIA ผลักดันพื้นที่ภาคใต้สู่ “ชุมชนนวัตกรรม” ผนึกกำลัง จ.พัทลุง หอการค้า จ.พัทลุง และ ม.ทักษิณ ยกระดับรายได้ – คุณภาพชีวิตชุมชน

NIA เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจภาคใต้ 11 จังหวัด ผ่านเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม (SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT; SID) เพื่อส่งเสริมพื้นที่ภาคใต้ให้กลายเป็น “ชุมชนนวัตกรรม” ที่เข้มแข็ง และสามารถสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ เช่น การผลักดันอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้สอดรับกับกระแสโลก การพัฒนาคนในพื้นที่ให้มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม – สตาร์ทอัพ การดึงศักยภาพเมืองท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน การลดความเปราะบาง และการสร้างแบรนด์ในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้ร่วมกับจังหวัดพัทลุง หอการค้าจังหวัดพัทลุง และมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมภูมิภาค พร้อมเปิดตัว “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้” เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน พร้อมมุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยนวัตกรรม โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA เป็นผู้ร่วมพิธีลงนาม

ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนำร่องในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและภาคีนวัตกรรมระหว่างภาคการผลิต ภาครัฐ ภาคการศึกษาและวิจัย รวมทั้งภาคสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในพื้นที่
  2. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมผ่านการบ่มเพาะและให้คำปรึกษาภายใต้ระบบพี่เลี้ยง
  3. สนับสนุนการขยายผลโครงการนวัตกรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการสร้างโอกาสทางการตลาด
  4. สนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่แต่ละหน่วยเปิดให้บริการ ส่งเสริมการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชนและชุมชน และการต่อยอดธุรกิจในการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่จดจำและยอมรับในวงกว้าง

โดยมหาวิทยาลัยทักษิณจะเป็นหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ที่จะดูแลและสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ครอบคลุมการดำเนินงานใน 11 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา ระนอง และกระบี่