NIA ร่วมกับ ยังแฮปปี้ สสส. และกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “วันปฐมนิเทศ โครงการนวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย ปีที่ 3

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัด กิจกรรม “วันปฐมนิเทศ โครงการนวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย ปีที่ 3 (Innovation for Aging Society)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คุณณัฐพล เทศขยัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณโอภาศ ศรีฉันทะมิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคุณชาคิต พรหมยศ กรรมการบริหาร บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด ร่วมกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ซึ่งในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษจาก คุณชาคิต พรหมยศ กรรมการบริหาร บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด หัวข้อ “Global Challenge :Aging Society” ในการฉายภาพสถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก และชี้ให้เห็นถึงโอกาสและตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Networking สำหรับทีมที่เข้ารอบทั้งหมด 20 ทีม ในการทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดที่น่าสนใจในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

“โครงการนวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย ปีที่ 3” นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคม กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดี พร้อมกับการสร้างเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 20 ทีม จะได้รับการพัฒนาไอเดียนวัตกรรมผ่านกิจกรรม workshop ตลอดโครงการ และ 5 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจากรอบ Final Pitching จะมีโอกาสในการขอรับทุนสนับสนุนต่อยอดนวัตกรรมจาก NIA