ขอเชิญชวนนวัตกรส่งผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (หน่วย SID-AT UN) เปิดรับสมัครนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนา “พื้นที่คลองแม่ข่า” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครขอรับการสนับสนุนจะต้องมีนวัตกรรมที่พร้อมใช้และมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่คลองแม่ข่า

🚩คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน

ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/หน่วยงานราชการ/มูลนิธิ/สมาคม/กิจการเพื่อสังคม ที่เป็นนิติบุคคล

💵 งบประมาณสนับสนุน นวัตกรรมละไม่เกิน 300,000 บาท/ผลงาน* ประกอบด้วย

  • ค่าใช้สอย ในการพัฒนานวัตกรรม
  • ค่าวัสดุอุปกรณ์
  • ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ไม่เกิน 30% ของงบประมาณ)

*ผู้ขอรับการสนับสนุน ต้องร่วมสมทบทุนในผลงาน ไม่น้อยกว่า 10% ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (In kind และ/หรือ In cash)*

⏩️ ยกตัวอย่างเช่น ผลงาน A ได้รับการสนับสนุนจากจากหน่วย SID-AT UN จำนวน 300,000 บาท และผู้รับการสนับสนุนร่วมสมทบทุนอีกจำนวน 10% หรือ 30,000 บาท ดังนั้น ผลงาน A จะมียอดงบประมาณดำเนินงาน รวมทั้งหมดจำนวน 330,000 บาท

📨 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 มี.ค. 2566 (เวลา 23.59 น.)

📍สมัครเข้าร่วม และ Download แบบฟอร์มการสมัคร ได้ทางเว็บไซส์ Regional – NIA

https://regional.nia.or.th/…/article/detail/id/5/iid/79

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. แบบฟอร์มแนวคิดนวัตกรรมเพื่อคลองแม่ข่า (Concept idea: Ci)
  2. ประวัติหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ (CV)

📲ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (SID-AT UN)

ที่ตั้ง: วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่: 180 หมู่ที่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

นายพงศ์นุวัฒน์ เมืองสุวรรณ

โทรศัพท์ 065-0161100

Facebook: SID-CMRUหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID-CMRUหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม)

Website: www.adicet.cmru.ac.th/SID

Line: @SIDCMRU