NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (SID-CMRU) ปีงบประมาณ 2567”
.
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 – ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเปิดตัวโครงการ “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (SID-CMRU) ปีงบประมาณ 2567” โดย วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกล่าวบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางนวัตกรรมเพื่อสังคมและ นโยบายการขับเคลื่อน Soft Power (NIA)” มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นด้วยแนวคิด “พัฒนา Local Contents อย่างแตกต่าง ใช้งานได้จริง นำเสนอผ่าน International Platform” และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม และกล่าวเน้นย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
.
นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย หัวข้อ “การใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นสากลและมีอัตลักษณ์ของ soft power ตามลักษณะของท้องถิ่น ที่ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า” โดย อาจารย์วิสุทธิ์ การค้า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กิจกรรมจับคู่นวัตกรรมพร้อมใช้กับชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย ระหว่างเจ้าของ 8 นวัตกรรมกับผู้ร่วมงานตลอดกิจกรรมรวมกว่า 100 คน ซึ่งจัดในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และทาง Online ผ่าน Zoom Meeting