กิจกรรมเปิดตัว “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกิจกรรมเปิดตัว “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
.
โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกล่าวเปิด “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้” ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area–based Innovation) และการส่งเสริมระบบนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ และการบรรยายหัวข้อ “กลไกและการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม
.
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะนวัตกรและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นิติบุคคล และผู้สนใจในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จำนวน 11 จังหวัด
.
นอกจากนี้ NIA ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “การบูรณาการนำนวัตกรรมไปพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่ความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การส่งเสริมการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรม 2) การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม 3) การส่งเสริมและขยายผลโครงการนวัตกรรม 4) การสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ไปสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
.