NIA ร่วมกับ สวส. จัดกิจกรรม Demo Day นำเสนอผลงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมในโครงการ Impact Accelerator for Innovative SE

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จัดกิจกรรม Demo Day ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Impact Accelerator for Innovative SE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมให้เกิดแนวคิดของการพัฒนานวัตกรรมและสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมของตน เพื่อกระตุ้นให้เกิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อันจะนำไปสู่โมเดลการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
.
ภายในงานทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 9 ทีม จาก 34 ทีม ได้นำเสนอแนวคิดนวัตกรรม และรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการเพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมต่อไป โดยได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุติของหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารออมสิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม มาเป็นกรรมการในครั้งนี้ด้วย