SID-CMRU เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจรับการสนับสนุนการนำนวัตกรรมเพื่อสังคมพร้อมใช้ไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

🎯เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !! ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับการสนับสนุนเพื่อนำ 8 นวัตกรรมพร้อมขยายผลไปแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน📈
.
📢 SID-CMRU หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจรับการสนับสนุนโดยการนำนวัตกรรมดังต่อไปนี้ไปใช้แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่
.
📤รายชื่อ 8 นวัตกรรมที่พร้อมขยายผล
  1. นวัตกรรมยกระดับอาหารพื้นถิ่น อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
  2. นวัตกรรมท่องเที่ยวชุมชน ชาติพันธุ์
  3. นวัตกรรมแฟชั่นผ้าทอร่วมสมัยเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์/ล้านนา
  4. Smart Simulation Game เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีร่วมกับการปฏิบัติจริง
  5. ระบบให้สารชีวภัณฑ์ทางใบในการเพาะปลูกพืชผักและผลไม้
  6. ระบบการให้น้ำแบบไฮบริดสำหรับการเกษตร
  7. ระบบลดและติดตามความชื้นแบบเรียลไทม์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  8. ระบบลดความชื้นแบบไฮบริดสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
.
💁‍ลักษณะทุนและคุณสมบัติผู้สมัคร: เป็นทุนสำหรับ ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพื่อสังคม/หน่วยงานราชการ/สมาคม/มูลนิธิ
.
🏢โดยหน่วยงาน/องค์กรดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีความจำเป็นและต้องการสร้างนวัตกรรมเพื่อไปช่วยแก้ปัญหาหรือต่อยอดพัฒนากิจการ/ธุรกิจชุมชน โดยต้องเป็นนวัตกรรมที่พร้อมขยายผล
.
📖 อ่านรายละเอียดโครงการและข้อมูลนวัตกรรมที่พร้อมขยายผลทั้ง 8 นวัตกรรม Link: https://shorturl.asia/bxMkD *รายชื่อนวัตกรรมดังรายละเอียดแนบ
.
💰 งบประมาณสนับสนุนสูงสุด: 300,000 บาท/โครงการ
📌 เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 8 มีนาคม 2567
.
🧡 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัววันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ที่ Link: https://forms.gle/8Tw5ryrjvj63GAJz7
——————————–
🔎ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม:
เว็บไซต์: http://www.adicet.cmru.ac.th/SID/
Line ID: @754xuihy
โทร: 065-016-1100
.
.