SID เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พื้นที่ภาคอีสานตอนบน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมพร้อมใช้ไปใช้ประโยชน์

📣 หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.
✨ ขอเชิญ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่สนใจนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อการขับเคลื่อนชุมชน” ✨
.
🚩 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มีนาคม 2567
.
🧑🏻‍💼👩🏻‍💼 คุณสมบัติผู้สมัคร
✅ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่มีความต้องการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
✅ ชุมชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการอบรมออนไลน์
✅ ต้องเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมภายใต้ 12 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
✅ สามารถเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ ของการจัดกิจกรรมอบรม
✅ มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม และทำให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
.
🔎 รายชื่อผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้
1) ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์ลายเสื่อเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
2) การถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมบ้านผึ้ง เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มปริมาณของผลผลิตสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและผลผลิตในสวนเกษตร
3) กระดาษจากกล้วยหอมทอง
4) การผลิตมันแกวแห้งหมักเกลือเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและผลิตภัณฑ์จากมันแกวแห้งหมักเกลือเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์
5) เครื่องล้างอัตโนมัติอเนกประสงค์สำหรับผลผลิตทางการเกษตร
6) ระบบควบคุมการรดน้ำพืชอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
7) เครื่องย่อยวัสดุและอัดเม็ดเอนกประสงค์เพื่อการจัดการของเหลือทิ้งในชุมชน
😎 นวัตกรรมหลักสูตรการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
9) ระบบการเลี้ยงหมูดำหลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร
10) ระบบทอกกกึ่งอัตโนมัติ
.
🗺️ พื้นที่ดำเนินงาน
1) เลย 2) หนองคาย 3) บึงกาฬ 4) หนองบัวลำภู 5) อุดรธานี 6) สกลนคร 7) นครพนม 8) ขอนแก่น 9) กาฬสินธุ์ 10) มุกดาหาร 11) ร้อยเอ็ด และ 12) มหาสารคาม
.
💵 สนับสนุนการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์แห่งละ ไม่เกิน 300,000 บาท
.
📨 ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.SidUP-IS.ssru.ac.th และ https://forms.gle/N7QUSxbXBwqznYxS8
.
📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
– นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ โทร. 02-160-1343 ต่อ 14 และ 085-911-2109
– นายอนุพันธ์ สุทธิมาร โทร. 02-160-1343 ต่อ 22 และ 084-119-7410
– นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ โทร. 02-160-1343 ต่อ 12 และ 083-429-7431
.