ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ผ่านรอบข้อเสนอแนวคิด

รายชื่อโครงการนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาในรอบแนวคิดโครงการ (concept idea) โครงการนวัตกรรมเมืองและชุมชน ประจำปี 2567 แยกเป็นรายสาขาได้ดังนี้

นวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 1. T66-07-015 เทคโนโลยีการจัดการฟื้นฟูป่าเพื่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ยั่งยืน
 2. T66-08-003 ภูมินิเวศน์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 3. T66-08-013 โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงผลิตภัณฑ์การเกษตรจากกล้วยและมัลเบอร์รี่สู่การผลิตสินค้าอาหารมูลค่าสูง
 4. T66-08-047 ไชน์โย แลนด์
 5. T66-08-059 การสร้างสรรค์บทเพลงขับซอล้านนาสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
 6. T66-08-082 ชุมชนประจุลบเพื่อชีวิต
 7. T66-08-094 นวัตกรรมการท่องเที่ยวเกษตรชุมชนไทลื้อและการพัฒนาสตาร์ทอัพ
 8. T66-08-107 สร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชน วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี ชุมชนพนางตุง สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 9. T66-08-110 การออกแบบและพัฒนาระบบขับเคลื่อนเรือหางยาวด้วยไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 10. T66-08-118 โครงการนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมือง: Urban Plus
 11. T66-08-124 เที่ยวสบายใจ ไขคำตอบชีวิต
 12. T66-08-129 เยี่ยม + ยอด: สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติผ่านทางอาหาร
 13. T66-08-134 อีโค่พาท แอปพลิเคชัน
 14. T66-08-135 สุโข: แพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที่ยวของทุกมวลชน
 15. T66-08-142 ๖ โหม้ง โหล่งผญ๋า
 16. T66-08-147 นวัตกรรมการสร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรชุมชนในพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่
 17. T66-08-174 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ชุมชนยั่งยืน
 18. T66-08-177 พัฒนาแหล่งข้อมูล นำเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับนักท่องเที่ยวเขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ ด้วยแอปพลิเคชันมือถือ Bluetooth Beacon และ IOT
 19. T66-08-184 แปดริ้ว อาณาจักรเป็ดอร่อย
 20. T66-08-190 ไกด์ไลน์: นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่นบางนรา จังหวัดนราธิวาส
 21. T66-08-196 เบธเอลมิวสิก้า ดนตรีบำบัดเพื่อสังคม
 22. T66-08-197 ท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจความยั่งยืน
 23. T66-08-201 ท่องเที่ยววัฒนธรรมเมืองลำพูน โดย AR Location-Based
 24. T66-08-204 โครงการการดัดแปลงเจสกีเป็นเจสกีไฟฟ้าเพื่อลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ วิสาหกิจชุมเขตบางขุนเทียน
 25. T66-08-205 The Border Tour: แพลตฟอร์มสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวในชายแดนใต้
 26. T66-08-213 โครงการการพัฒนา AI Virtual Influencer ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ May Influencer AI
 27. T66-08-214 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง “อินางดอย” วิเคราะห์ตรวจสอบดีเอ็นเอ เพื่อสร้างเอกลักษณ์พันธุ์ข้าวหอม “อิเลิศ” ปลอดสารพิษสู่การแปรรูปเชิงพาณิชย์และส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์ภูไทบุ่งเลิศ จังหวัดร้อยเอ็ด
 28. T66-08-222 โครงการ ด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว
 29. T66-08-235 นวัตกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนอย่างสร้างสรรค์โดยวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลเข็กน้อย
 30. T66-08-245 โครงการยกระดับและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกลไกการพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์ม พื้นที่นำร่อง 6 เขต ริมคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร
 31. T66-08-248 พรีเมียมแฮมหมูดำดอยตุง
 32. T66-08-257 แพลตฟอร์มปักหมุดเทศกาล ของดีเมืองและชุมชนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 33. T66-08-258 ประแสเมืองต้นแบบนวัตกรรมการท่องเที่ยวยั่งยืน
 34. T66-08-266 แพลตฟอร์มกลางเพื่อการบริหารจัดการ ห้องพักที่ว่าง สำหรับการพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการห้องพัก และ โฮมสเตย์ บริเวณเขาค้อ
 35. T66-08-267 “เที่ยวปลอดภัย อุ่นใจ 24 ชั่วโมง” ระบบเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
 36. T66-08-278 ดอยสุเทพ ป่าหลังบ้านของเราในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า แห่งองค์การยูเนสโก
 37. T66-08-282 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงความรู้กาแฟชาติพันธ์ม้งขุนช่างเคี่ยนอย่างยั่งยืน
 38. T66-08-285 “ฮาลาล ณ บางกอก”: โครงการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเชิงวัฒนธรรมและอาหาร Halal ในกรุงเทพมหานคร
 39. T66-08-288 ท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
 40. T66-08-298 นวัตกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อมุ่งสู่ MICE PREMIUM PRODUCT
 41. T66-08-311 AriAround แพลตฟอร์มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
 42. T66-08-320 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนน้ำแร่สมัยใหม่ ตามมาตรฐาน gap และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหม่
 43. T66-08-323 Thailand Top Convention: แพลตฟอร์มต้นแบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลการประชุมนานาชาติ ICCA ของเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้
 44. T66-08-324 สตีคเกอร์
 45. T66-08-330 นวัตกรรมการจัดการด้านกระบวนการเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่อำเภอปาย – เมืองแม่ฮ่องสอน
 46. T66-08-331 การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อวางแผนการท่องเที่ยว (Trip Planning Application) และการสร้าง Package การท่องเที่ยวชุมชนในเขตภาคตะวันออก เพื่อเตรียมพร้อมการท่องเที่ยวไทยในอนาคต
 47. T66-08-334 ท่องเที่ยวเพื่อโลกสีเขียว: การเดินทาง เพื่อความยั่งยืน
 48. T66-08-335 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานของไทย
 49. T66-08-339 ออล์ อะบอร์ด : ยกระดับการเข้าถึงของการขนส่งภายในประเทศด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเกาะภาคใต้
 50. T66-08-343 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต
 51. T66-08-344 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดนครสวรรค์
 52. T66-08-347 นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน ตำบลหนองแวง
 53. T66-08-350 “หุบเขาเกื้อก่อ” ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และอาหารท้องถิ่น : กรณีศึกษาบ้านปิพอ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 54. T66-08-355 อโรคยา เรสซีพี
 55. T66-08-356 กื้ดช้าง: ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมสีเขียว ประสบการณ์ใหม่สายท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 56. T66-08-361 นวัตกรรมเพื่อสังคม: การท่องเที่ยววิถีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Tourism
 57. T66-08-363 การท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม

นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

 1. T66-07-010 นวัตกรรมจัดการสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
 2. T66-07-011 ถังกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (BSF)
 3. T66-07-031 รียูสเอเบิล ไทยแลนด์
 4. T66-08-002 การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านย่านาง-ใบเตยผสมเชียงดาตามหลัก BCG
 5. T66-08-004 โครงการป้องกันการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษฝุ่น PM2.5 ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทย
 6. T66-08-009 โครงการรับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากร้านอาหารและโรงแรม เพื่อขายให้กับบริษัทผลิตน้ำมันเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเครื่องบิน
 7. T66-08-015 นวัตกรรมสังคมของชุมชนด้อยโอกาสบนพื้นที่สูงและห่างไกล
 8. T66-08-023 ระบบสำรองไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงและก๊าซไฮโดรเจน ใช้ในสถานีระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยของกรมชลประทาน
 9. T66-08-030 กระจก Solar Cell สำหรับผนังอาคาร
 10. T66-08-049 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุคอมโพสิต เส้นใยธรรมชาติกากกาแฟ สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 11. T66-08-071 โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรพื้นที่ป่าชายเลน 3 น้ำ ชุมชนตำบลบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี
 12. T66-08-075 แอพลิเคชันระบบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและการเรียนรู้ของเครื่องจักร
 13. T66-08-078 สดใส สวย คราม
 14. T66-08-086 ไม้ไผ่เพื่อชีวิตกระเหรี่ยง
 15. T66-08-106 ตุ๊กตาของที่ระลึกรักษ์โลก
 16. T66-08-113 เครื่องผลิตไฟฟ้าจากวัว
 17. T66-08-116 นวัตกรรมระบบเปิด – ปิดประตูระบายน้ำอัตโนมัติ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์สามน้ำบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง
 18. T66-08-122 การจัดการขยะอาหารด้วยแมลงโปรตีนสำหรับเลี้ยงไก่ไข่ ของชุมชนนำร่องในเขตเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น
 19. T66-08-128 การเลือกกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เพื่อใช้ในกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในมูลไก่ (แกลบ)
 20. T66-08-131 ลูปเปอร์ แพลตฟอร์มส่งต่อเสื้อผ้ามือสอง
 21. T66-08-140 โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการผลิตไบโอชาร์เพื่อลดการเผาทำลายและสร้างคาร์บอนเครดิต
 22. T66-08-146 โครงการรักษ์แม่น้ำ รักษ์ผืนป่า บ้านรักแผ่นดิน
 23. T66-08-163 ตู้คัดแยกขยะรีไซเคิล “ตู้ + เติม = ตังค์”
 24. T66-08-165 ทำลายเพื่อสร้าง: เปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์
 25. T66-08-167 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 26. T66-08-178 กลไกพลังชุมชน Hero waste สร้างต้นแบบบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารตำบลป่าก่อดำ
 27. T66-08-180 นวัตกรรมเพื่อการปลูกป่า
 28. T66-08-195 โครงการนำร่อง (Pilot Project) สำหรับการใช้ระบบบึงประดิษฐ์ลอยน้ำ (Floating Constructed Wetland) เพื่อการบำบัดน้ำเสียในคลองยายเท้า เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 29. T66-08-227 ระบบติดตามสถานการณ์น้ำอัจฉริยะ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
 30. T66-08-228 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ศิลปะจากกระดาษรีไซเคิล ตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่ชุมชนบ้านปากลัด จังหวัดสมุทรปราการ
 31. T66-08-229 โครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัด สิ่งปฎิกูลในชุมชน
 32. T66-08-232 กรีน เมตาเวร์ส : เพื่อสร้างชุมชนใจเขียวสู่การรับรู้สิ่งแวดล้อม
 33. T66-08-265 เครื่องบดขยะเปียกอัตโนมัติและการใช้ประโยชน์หนอนแมลงวันลายเพื่อกำจัดขยะของผู้ประกอบการบนอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 34. T66-08-268 กระบวนการสร้างระบบป้องกันไฟป่าจากเปลือกข้าวโพดอย่างครบวงจร
 35. T66-08-284 เทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อการจัดการขยะ
 36. T66-08-290 Petwood
 37. T66-08-294 บางขยะ platform
 38. T66-08-300 นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตหัตถกรรมจากไม้ ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 39. T66-08-313 ระบบทำลายเชื้อโรคขยะติดเชื้อโรงพยาบาล
 40. T66-08-315 เครื่องผลิตไฟฟ้าริมฝั่ง
 41. T66-08-316 ผ้าเดรปผ่าตัดรีไซเคิล
 42. T66-08-319 รัษฎา เมืองที่เป็นมิตรกับน้ำ : การฟื้นเมืองด้วยนวัตกรรมด้านผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม
 43. T66-08-322 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากผักตบชวา
 44. T66-08-325 โครงการท่องเที่ยววิถีเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มองวัฒนธรรมเด่นของบ้านด่าน
 45. T66-08-327 การบูรณาการเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อประเมินศักยภาพโครงการและติดตามผลของการฟื้นฟูร่วมกับการพัฒนาชุมชน สำหรับตลาดคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ที่โปร่งใส
 46. T66-08-332 โครงการนวัตกรรมเสริมศักยภาพการจัดการป่าชุมชนต้นแบบแก่นมะกรูดโมเดล
 47. T66-08-336 นวัตกรรม “ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการไฟและการประเมินคาร์บอนกักเก็บเหนือพื้นดินในภาคป่าไม้”
 48. T66-08-337 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนรูปแบบการรวมกลุ่มพื้นที่ย่อย
 49. T66-08-340 โถปัสสาวะอัจฉริยะ
 50. T66-08-341 ออกแบบพื้นที่อากาศสะอาด
 51. T66-08-358 นวัตกรรมการจัดการหมอกควันและไฟป่าโดยชุมชนท้องถิ่น
 52. T66-08-359 โครงการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยไบโอชาร์สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน
 53. T66-08-360 โครงการส่งเสริมชุมชนประมงอย่างยั่งยืนด้วยการรวบรวมเศษแหอวนที่ถูกทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและตรวจสอบได้
 54. T66-08-362 ระบบตรวจจับการเผาป่าด้วยกล้อง AI จากมุมสูง

นวัตกรรมที่สร้างความเสมอภาคและส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ

 1. T66-07-020 แพลตฟอร์มเพื่อการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างคำนึงถึงความหลากหลายและอุปกรณ์ใช้งาน
 2. T66-08-019 พื้นที่ – เพศ – เพื่อน
 3. T66-08-056 การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคนิค Game-based Learning ด้วยโปรแกรมเกม Roblox Metameres เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาการบูลลี่ทางเพศในสถานศึกษา
 4. T66-08-130 โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศในสถานศึกษา
 5. T66-08-164 ALLY: แอปพลิเคชันเปลี่ยนสถานที่ในท้องถิ่นให้เป็นสถานที่ปลอดภัย
 6. T66-08-173 ระบบทดสอบความหลากหลายทางเพศและบริการสุขภาพ : “แบบไหน…ใช่เลย!”
 7. T66-08-220 พี่กัลนมแม่ คลินิกนมแม่ออนไลน์และบริการ นวดกระตุ้นนมแม่โดยพยาบาล
 8. T66-08-236 โปรแกรมค้นหาตัวตน และเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยี
 9. T66-08-296 โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยด้านเพศของคนพิการทางการเห็นด้วยแอพพลิเคชัน Blind Help
 10. T66-08-312 โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจหญิง และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างสร้างสรรค์
 11. T66-08-317 Share & Care
 12. T66-08-318 นวัตกรรมการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่สีเขียวด้วยการออกแบบกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมภูมิอากาศจุลภาค ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 13. T66-08-321 ทูลมอโร ควิซ
 14. T66-08-329 โครงการปลดล็อกศักยภาพผู้ประกอบการสตรี
 15. T66-08-338 “ก่อพลังจิตวิญญาณมารดาแห่งแผ่นดิน” การเสริมสร้างพลังแห่งการเยียวยาตนเองและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยแก่เด็กและบุคคลเปราะบางในชุมชนที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
 16. T66-08-346 เจนเดอร์เวิร์ส เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ
 17. T66-08-348 การกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการจ้างงานแบบดิจิทัลโดยว่าง: ตลาดข้อมูล
 18. T66-08-353 โครงการนวัตกรรมเพื่อคนข้ามเพศและความเข้าใจต่อการข้ามเพศ
 19. T66-08-364 เดอะ นายน์ เทเลคลินิก

การดำเนินการในขั้นตอนถัดไป สำหรับผู้ที่ผ่านรอบข้อเสนอแนวคิด

โดยการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป จะเป็นการจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ การยืนยันนิติบุคคลที่ใช้ในการขอรับการสนับสนุน และการแสดงหลักฐานความร่วมมือกับพื้นที่หรือหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไป

 1. โปรดจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มของโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี2567 พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคลนั้นๆ ให้สมบูรณ์ โดยแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://social.nia.or.th/2023/city67 หรือใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบในไปรษณีอิเล็คทรอนิกส์แจ้งผลการพิจารณาในรอบแนวคิดโครงการ (concept idea) เท่านั้น
 2. โปรดส่งสำเนาเอกสารยืนยันนิติบุคคลที่ใช้ในการขอรับการสนับสนุนโครงการ
  • กรณีเป็นภาคเอกชน ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ หรือวิสาหกิจชุมชน ให้ใช้สำเนาใบรับรองนิติบุคคล หรือใบจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้
  • กรณีเป็นมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐ ให้แนบสำเนาหน้าแรกของ พ.ร.บ. หรือเอกสารคำสั่งจัดตั้งหน่วยงานที่มีชื่อของหน่วยงาน
 3. โปรดจัดทำหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่สื่อถึงความร่วมมือกับพื้นที่หรือหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ เช่น บันทึกความเข้าใจ (MOU) แบบตอบรับที่แสดงถึงความร่วมมือ เป็นต้น

โปรดส่งเอกสารข้อ 1 ถึงข้อ 3 มายังอีเมล city.social@nia.or.th ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ทั้งนี้ สนช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสาร สำหรับผู้เสนอโครงการที่ส่งเอกสารมาเกินวันและเวลาที่กำหนด หรือกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์