SID ภาคใต้ชายแดน เปิดรับสมัครผู้สนใจนำนวัตกรรมไปแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน

📢 โอกาสของนวัตกรในเขตพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) มาถึงแล้ว !!!
.
✴️ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เปิดรับสมัคร กลุ่ม/องค์กร ชุมชน หรือ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) วิสาหกิจชุมชนหรือ นิติบุคคล ที่มีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สมัครเข้าร่วมเพื่อรับการสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2567
.
✴️ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก กลุ่มเปราะบางและสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจยั่งยืน”
.
▶️ หัวข้อที่เปิดรับ
  • Soft Power
  • นวัตกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
  • การจัดการภัยพิบัติ
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • BCG
  • การท่องเที่ยว
  • ทุนทางวัฒนธรรมที่หนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • นวัตกรรมเพื่อสังคมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และนวัตกรรมอื่น ๆ
.
🗓 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 มีนาคม 2567
📥 สมัครเข้าร่วมโครงการโดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ https://drive.google.com/…/1CpeZMxxIcN6Vps-6Ks… กรอกรายละเอียดและส่งแบบฟอร์มใบสมัครโครงการได้ที่
E-mail: atisah.wm@gmail.com
.
📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เพจ Facebook: หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน หรือ โทร. 063-682-3726
.