NIA ร่วมกับ ม.มหาสารคาม ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับปี 2564 เพื่อสอบถามปัญหาและรับฟังการชี้แจงจากชุมชน เพื่อสรรหาแนวทางแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งหมด 5 พื้นที่ ดังนี้

  1. ชุมชนโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  2. ชุมชมนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
  3. ชุมชนโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  4. ชุมชนเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  5. ชุมชนหนองหิน อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์