NIA ร่วมจัดงานออกบูธในงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ณ สวนสามพราน

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมและฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมจัดงานออกบูธในงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 “เราปรับ…โลกเปลี่ยน” วิถีชีวิตใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ และจัดสัมมนา “นวัตกรรมเพื่อสังคมกับเศรษฐกิจฐานราก” และ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาแนวคิดสู่นวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อสังคม” ให้แก่ผู้ที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา