NIA ร่วมกับ สวส. จัดกิจกรรม “Open Day: Impact Accelerator for Innovative SE”

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สวส. จัดกิจกรรม “Open Day: Impact Accelerator for Innovative SE” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
.
กิจกรรม Impact Accelerator for Innovative SE มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม เกิดแนวคิดของการพัฒนานวัตกรรมและสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมของตน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีผู้สนใจและได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการทั้งสิ้น 34 ทีม
.
โดยกิจกรรมนี้ประกอบด้วยการอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย จะได้รับสิทธิ์เข้าขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมจาก NIA (Fast Track) และยังมีบริการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคมจาก สวส. นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของ NIA และ สวส. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร แนวคิดและประสบการณ์ระหว่างกันอีกด้วย
.
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวหนึ่งของ NIA และ สวส. ที่จะขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ
.