เปิดโลกนวัตกรรม

ไบค์จอย จักรยานไฟฟ้านำเที่ยวชุมชน

ไบค์จอย คือนวัตกรรมที่นำจักรยานมาดัดแปลงและติดตั้งมอเตอร์เป็นจักรยานไฟฟ้า และระบบผู้ช่วยนำทาง เข้ามาช่วยเหลือและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชุมชนจากคนในชุมชนที่มีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณ โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังคงเอกลักษณ์

“หัวป่า” เมนูอาหารพื้นถิ่นสู่เมืองหลวง

ออกแบบเมนูอาหารเฉพาะถิ่น หรือหาทานได้ยาก ให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์พร้อมทาน โดยใช้วัตถุดิบที่ชุมชนมี มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นให้สามารถส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่ได้ โดยที่ไม่ถูกลืมเลือน และช่วยเหลือให้คนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

แพลตฟอร์มช่างเย็บ

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนั้นทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไป ทำให้ต้องปรับตัว ก่อเกิดแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมอาชีพช่างเย็บผ้า สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และรักษาวัฒนธรรม และศิลปกรรมของสิ่งทอที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถือเป็นรากเหง้าที่ถูกสืบต่อกันมา คงอยู่เพื่อเป็นมรดกทางภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่

ขยะอินทรีย์สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กชาติพันธุ์

ขยะอินทรีย์ สำหรับครัวเรือนอาจเป็นแค่เศษอาหารที่ทิ้งลงถังขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น แต่ในศูนย์การเรียนรู้เยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ต่อยอดและสร้างมูลค่าที่สามารถนำไปผลิตอาหารเลี้ยงปากท้องให้กับเด็กชาวอาข่ากว่า 50 ชีวิต

ธนาคารปลาซิวแก้ว

เมื่อความต้องการในการบริโภคปลาซิวเพิ่มมากขึ้น แต่ธรรมชาติก็ไม่สามารถขยายพันธุ์ปลาให้เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคของมนุษย์ได้ จึงก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมธนาคารปลาซิวแก้วขึ้น

1 2 3 6