เปิดโลกนวัตกรรม

“มีสิทธิ” แอปพลิเคชันแนะนำสิทธิที่พึงมีแก่แรงงานนอกระบบ

สามารถเข้าใจและเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการทางสังคมจากภาครัฐที่พึงมี ด้วย “มีสิทธิ” แอปพลิเคชัน

ระบบสายตรวจอัจฉริยะ : 24 HI-CARE CENTER

เมื่อการป้องปรามปัญหาด้านอาชญากรรมและโจรกรรมในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที จึงจำต้องนำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาความปลอดภัย เพื่อให้ควบคุมเหตุการณ์อย่างรวดเร็วและปลอดภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

ระบบความเป็นจริงเสมือน (VR) เพื่อพัฒนาทักษะการเข้าสังคมสำหรับเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม VR จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือและการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กออทิสซึม ไม่ให้ทักษะการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ต้องถูกชะลอไว้ และขาดการพัฒนาไปในที่สุด

เรียน รู้ รักษ์ ณ วัดโพธิ์

การท่องเที่ยววัดโพธิ์ ยังคงได้รับความนิยมอยู่มากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่การมาเยี่ยมเยือนส่วนมากไม่ได้สนใจถึงประวัติความเป็นมาหรือข้อมูลของสถาปัตยกรรมมากนัก อีกทั้งยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ความสำคัญของวัดโพธิ์จึงถูกหลงลืมและมองข้ามไป เรียน รู้ รักษ์ ณ วัดโพธิ์ จึงเกิดขึ้นมาจากจุดนี้

1 2 3 4 5 9