เปิดโลกนวัตกรรม

แพลตฟอร์มนำเที่ยววิถีชุมชน

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนชุมชนที่กำลังจะสูญหายไปตาม กาลเวลาให้เป็น ‘แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่’ ควบคู่ไปกับการร่วมมือกันสร้าง สรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดจากของดีในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่สังคมที่ดีขึ้น

แอปพลิเคชันเพื่อเล่นเสียงบรรยายภาพสำหรับคนตาบอด

เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของคนปกติได้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสให้กับหลายฝ่ายที่ “ขาด” มายืนอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

ออนไลน์แพลตฟอร์มสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาครู

การทำให้ประเทศก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และศตวรรษที่ 21 ที่ยั่งยืนอย่างเต็มตัว คือการสร้างคนดี คนเก่ง และคนที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษต่อไปได้อย่างปรกติสุข ซึ่งคุณครูเป็นคนที่สำคัญที่สุดในการสร้างเด็กและเยาวชนของประเทศไปสู่จุดนั้น

1 2 3 4