เปิดโลกนวัตกรรม

แอปพลิเคชันระบบเชื่อมโยงบริการผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและพึ่งพาตัวเองได้

ความชราเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ แต่สามารถเรียนรู้ที่จะหาความสุข ไม่ยอมให้ความเหงามาทำร้าย เปลี่ยนทุกวันให้สนุก มีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้

โพธิเธียเตอร์: โรงมหรสพสร้างสรรค์เพื่อการตื่นรู้

การทำให้ศาสนาเข้ามาใกล้ชิดกับชีวิตคนมากขึ้น และทำให้พุทธศาสนาเป็นเรื่องสนุกและจับต้องได้ โดยยังไม่ทิ้งแก่นสารและคำสอนที่สำคัญของพุทธศาสนา

1 2 3 4