เปิดโลกนวัตกรรม

สะตออบแห้งชนิดคืนรูปได้

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ปลูกสะตอมากที่สุด ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม จะมีผลผลิตเป็นจำนวนมาก และเกิดปัญหาล้นตลาดอยู่บ่อยครั้ง จึงคิดนำมาแปรรูปให้สะดวกในการขนส่ง และนำมาประกอบอาหารที่ง่ายที่สุด

เครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดิน

เกินครึ่งหนึ่งของปริมาณขยะที่ถูกทิ้งในแต่ละวัน เป็นขยะเศษอาหาร โดยมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 64 นอกจากจะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแล้ว ในกระบวนการย่อยสลายยังปล่อยก๊าซมีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

จะดีหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนขยะเศษอาหารจากครัวของเรา ไปเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าได้

1 8 9 10