เปิดโลกนวัตกรรม

แอปพลิเคชันเพื่อเล่นเสียงบรรยายภาพสำหรับคนตาบอด

เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของคนปกติได้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสให้กับหลายฝ่ายที่ “ขาด” มายืนอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

ออนไลน์แพลตฟอร์มสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาครู

การทำให้ประเทศก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และศตวรรษที่ 21 ที่ยั่งยืนอย่างเต็มตัว คือการสร้างคนดี คนเก่ง และคนที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษต่อไปได้อย่างปรกติสุข ซึ่งคุณครูเป็นคนที่สำคัญที่สุดในการสร้างเด็กและเยาวชนของประเทศไปสู่จุดนั้น

ไข่ไก่อินทรีย์

วิถีอินทรีย์ คือ วิถีที่ไม่ขัดต่อธรรมชาติ หากต้องการให้ไก่แข็งแรง ให้ไข่คุณภาพดี เราจำเป็นต้องให้ไก่ได้เดิน ได้คุ้ยเขี่ยตามธรรมชาติของมัน

สะตออบแห้งชนิดคืนรูปได้

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ปลูกสะตอมากที่สุด ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม จะมีผลผลิตเป็นจำนวนมาก และเกิดปัญหาล้นตลาดอยู่บ่อยครั้ง จึงคิดนำมาแปรรูปให้สะดวกในการขนส่ง และนำมาประกอบอาหารที่ง่ายที่สุด

เครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดิน

เกินครึ่งหนึ่งของปริมาณขยะที่ถูกทิ้งในแต่ละวัน เป็นขยะเศษอาหาร โดยมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 64 นอกจากจะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแล้ว ในกระบวนการย่อยสลายยังปล่อยก๊าซมีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

จะดีหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนขยะเศษอาหารจากครัวของเรา ไปเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าได้

1 7 8 9