เปิดโลกนวัตกรรม

แพลตฟอร์มการพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นสู่หัตถกรรมทันสมัย

งานจักสานไทยเป็นงานฝีมือที่แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่สวยงามและมีคุณค่า หากแต่ราคากลับสวนทางกับคุณค่าที่ควรจะเป็น จึงคิดที่จะต่อยอดสร้างสรรค์ ผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดสากล

แอปพลิเคชันเพื่อเล่นเสียงบรรยายภาพสำหรับคนตาบอด

เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของคนปกติได้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสให้กับหลายฝ่ายที่ “ขาด” มายืนอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

ออนไลน์แพลตฟอร์มสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาครู

การทำให้ประเทศก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และศตวรรษที่ 21 ที่ยั่งยืนอย่างเต็มตัว คือการสร้างคนดี คนเก่ง และคนที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษต่อไปได้อย่างปรกติสุข ซึ่งคุณครูเป็นคนที่สำคัญที่สุดในการสร้างเด็กและเยาวชนของประเทศไปสู่จุดนั้น

ไข่ไก่อินทรีย์

วิถีอินทรีย์ คือ วิถีที่ไม่ขัดต่อธรรมชาติ หากต้องการให้ไก่แข็งแรง ให้ไข่คุณภาพดี เราจำเป็นต้องให้ไก่ได้เดิน ได้คุ้ยเขี่ยตามธรรมชาติของมัน

สะตออบแห้งชนิดคืนรูปได้

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ปลูกสะตอมากที่สุด ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม จะมีผลผลิตเป็นจำนวนมาก และเกิดปัญหาล้นตลาดอยู่บ่อยครั้ง จึงคิดนำมาแปรรูปให้สะดวกในการขนส่ง และนำมาประกอบอาหารที่ง่ายที่สุด

1 7 8 9 10