NIA ขันอาสาเฟ้นหานวัตกรรมจัดการ “ขยะพลาสติก”

NIA ร่วมกับ Phoenixict Co., Ltd. – Sinwattana Crowdfunding จัด Workshop การออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อดึงดูดผู้ที่มีแนวคิดและไอเดียการออกแบบนวัตกรรมที่มุ่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีโอกาสนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ และนำโครงการไปต่อยอดเพื่อสังคมได้ในอนาคต โดย NIA มีแผนการสนับสนุนเงินทุนในโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน City & Community Innovation Challenges ในปี 2563 ซึ่งจะเฟ้นหานวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก 5 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมการจัดเก็บขยะพลาสติก นวัตกรรมการคัดแยกขยะพลาสติก นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก นวัตกรรมการกำจัดขยะพลาสติก และการสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะพลาสติก