ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือก โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน 63

โครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบข้อเสนอโครงการ โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020)

นวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก

 1. T63-02-024   โครงการฉนวน Polyurethane โฟมจากขยะขวด PET
 2. T63-02-242   โครงการการพัฒนายกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มจากขยะรีไซเคิลสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 3. T63-02-301   โครงการระบบคัดแยกขยะอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ IoT
 4. T63-02-485   โครงการไม้ค้ำยันจากขยะพลาสติกสำหรับไม้ป่าชายเลน
 5. T63-02-502   โครงการการคัดแยกและยกคุณภาพขยะพลาสติกจากขยะรวมด้วยระบบไบโอดรายเทคโนโลยี
 6. T63-02-520   โครงการแพลตฟอร์มการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
 7. T63-02-549   โครงการนวัตกรรมการคัดแยกขยะพลาสติกอัตโนมัติ
 8. T63-02-557   โครงการการบริหารจัดการขยะถุงน้ำยาล้างไตเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์

นวัตกรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. T63-02-209   โครงการระบบช่วยตัดสินใจชิงเผาเพื่อลดไฟป่า
 2. T63-02-275   โครงการ “สุคิริน e-EcoFarm โมเดล” ต้นแบบนวัตกรรมแปลงผักอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 3. T63-02-323   โครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรการใช้ประโยชน์ที่ดินภาครัฐข้ามหน่วยงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 4. T63-02-362   โครงการล้อมคอกปาบึก  นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติด้านต้นไม้ใหญ่
 5. T63-02-384   โครงการการพัฒนานวัตกรรมชุมชนต้นแบบของเศษต้นจากเพื่อเป็นแหล่งเรียน และสร้างมูลค่าในชุมชนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 6. T63-02-417   โครงการการบริหารจัดการท้องถิ่นบนฐานข้อมูล SQUARE: กรณีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 7. T63-02-451   โครงการนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการแจ้งเหตุการณ์การเผาในบริบทไฟป่าหมอกควัน ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย กรณีจังหวัดเชียงราย
 8. T63-02-477   โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีฉลาดติดตามสุขภาพเชิงป้องกัน สำหรับบ้านอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

 1. T63-02-174  โครงการรักษาทางไกลเพื่อผู้สูงอายุ
 2. T63-02-180  โครงการการประเมินความเครียดและโรคในผู้สูงอายุโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
 3. T63-02-373  โครงการไลฟ์การ์ด วี
 4. T63-02-391  โครงการแพลตฟอร์มอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
 5. T63-02-431   โครงการแอปพลิเคชันสำหรับการเข้าถึงกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
 6. T63-02-562  โครงการรถสระผมสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียงเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
 7. T63-02-574  โครงการ “ElderlyJobs@Home” แอพพลิเคชั่นเชื่อมโยงโซ่อุปทาน การจ้างงานทำที่บ้านของผู้สูงอายุรายได้น้อย ด้วยกลไกการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 8. T63-02-599   โครงการพัฒนาลู่วิ่งในน้ำเพื่อการกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ

ขั้นตอนถัดไป เจ้าหน้าที่จะประสานงานติดต่อไปยังท่าน เพื่อเตรียมการนำเสนอต่ออนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

*หมายเหตุ สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ