NIA ร่วมกับ ม.อุบลราชธานี เปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แถลงข่าวเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit, SID) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ซึ่งในปีนี้ได้ขยายขอบเขตการทำงานของ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น จากการอบรมบ่มเพาะ และเสริมศักยภาพให้กับ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ไปสู่การพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาทางสังคม และตรงตามความต้องการของพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดับของชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของ NIA ในการเป็น PMU และการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม” ให้กับผู้เข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบการสนับสนุนของ NIA