NIA ลงนาม MOU กับหน่วยงานพันธมิตรอีก 17 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA โดย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจ และสังคม นายวิเชียร สุขสร้อย เป็นตัวแทนร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และหน่วยงานพันธมิตรอีก 16 หน่วยงาน การลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านความสามารถทางธุรกิจ เทคโนโลยีนวัตกรรม และการลงทุนในอนาคต โดยมุ่งหวังให้กิจการเพื่อสังคมเหล่านั้นกลายเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป