สนช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโครงการ SID ประจำภาคตะวันออก

สนช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  พิจารณาผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อขยายผลในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำภาคตะวันออก ผ่านวิธีการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการนวัตกรรมเพื่อคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ที่สามารถแก้ไขปัญหาตามบริบทที่ชุมชนต้องการและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนและสร้างต้นแบบที่สามารถขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้