เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผล โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึง 25 ธันวาคม 2564 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้

ชุมชนศรีนครน่าน จังหวัดน่าน

พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล 5 อำเภอ ของจังหวัดน่าน ได้แก่ ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข/ ตำบลดู่ใต้ ตำบลในเวียง ตำบลบ่อ ตำบลนาซาว ตำบลบ่อสวก ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน/ ตำบลม่วงตึ๊ด ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง/ ตำบลน้ำมวบ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา/ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 1. นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
 2. นวัตกรรม​การเกษตร​พื้นที่สูง​
 3. นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 4. เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
 5. นวัตกรรมการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม
 6. การบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบการจัดการน้ำอุปโภค บริโภค
 7. นวัตกรรมด้านปศุสัตว์

ชุมชนนาหว้า จังหวัดนครพนม

พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอนาหว้า ได้แก่ ตำบลนาหว้า ตำบลนาคูณใหญ่ ตำบลนางัว ตำบลท่าเรือ ตำบลเหล่าพัฒนา และตำบลบ้านเสียว

 1. นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวชุมชน
 2. นวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจใหม่
 3. นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 4. นวัตกรรมการด้านการประมงและปศุสัตว์
 5. นวัตกรรมด้านการเกษตร
 6. นวัตกรรมการออกแบบและเครื่องจักรสำหรับหัตถกรรมพื้นถิ่น เช่น เครื่องจักรทอเสื่อกก เครื่องจักรตอกอัตโนมัติ

คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนนวัตกรรมเพื่อสังคม

 1. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
 2. อาจารย์และนักวิจัย
 3. ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/nia

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ DOWNLOAD

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล social@nia.or.th

หมายเหตุ: พื้นที่ดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม