SID TU จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ร่วมโครงการปี 65

เมื่อวันที่ 26 -27 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา SID TU ได้จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ให้กับผู้ร่วมโครงการปี 65 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวชี้แจง ความเป็นมาและเป้าหมายหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภูมิภาคโดย นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในงานมีการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้ร่วมโครงการ อาทิ

  • นวัตกรรมเพื่อสังคมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • การตลาดออนไลน์ หลังยุคโควิด-19
  • การเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ LEAN CANVAS