เปิดรับ “ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้” ที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2567

📣 ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับ “ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้” ที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย ก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2567”
.
🗓 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 29 มีนาคม 2567
📍โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้
.
ชุมชนสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด
📍พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 16 ตำบล ของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
.
🚩อำเภอเกษตรวิสัย: ตำบลเกษตรวิสัย ตำบลดงครั่งใหญ่ ตำบลกู่กาสิงห์ ตำบลโนนสว่าง ตำบลเมืองบัว ตำบลบ้านฝาง ตำบลเหล่าหลวง ตำบลน้ำอ้อม ตำบลทุ่งทอง ตำบลกำแพง ตำบลสิงห์โคก ตำบลหนองแวง ตำบลดงครั่งน้อย
🚩อำเภอปทุมรัตน์: ตำบลหนองแคน ตำบลโพนสูง
🚩อำเภอโพนทราย: ตำบลศรีสว่าง
.
▶️ ประเด็นปัญหา
1. นวัตกรรมการเกษตร เช่น กระบวนการสีข้าว ระบบลดความชื้นข้าว การคัดเมล็ดพันธุ์
2. นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นถิ่น เช่น ข้าวเม่า เสื่อกก ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม
3. นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
4. นวัตกรรมด้านปศุสัตว์และแมลงเศรษฐกิจ เช่น โคเนื้อ จิ้งหรีด
5. นวัตกรรมการออกแบบและเครื่องจักรสำหรับหัตถกรรมพื้นถิ่น เช่น เครื่องจักรทอเสื่อกก เครื่องจักรตอกอัตโนมัติ
6. นวัตกรรมการตลาด เช่น แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
7. นวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ำเสียชุมชน
.
ชุมชนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
📍พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 1 อำเภอ 15 ตำบล ของจังหวัดพะเยา ได้แก่
.
🚩อำเภอเมือง: ตำบลเวียง ตำบลท่าวังทอง ตำบลแม่กา ตำบลแม่ปืม ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลท่าจำปี ตำบลบ้านใหม่ ตำบลสันป่าม่วง ตำบลแม่ต๋ำ ตำบลบ้านตุ่น ตำบลแม่นาเรือ ตำบลแม่ใส ตำบลจำป่าหวาย
.
▶️ ประเด็นปัญหา
1. นวัตกรรมการยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่น เช่น ปลานิล ปลากดคัง กุ้งฝอย
2. นวัตกรรมด้านประมง เช่น การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
3. นวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย เช่น ข้าวหอมมะลิพะเยา ข้าวก่ำล้านนา
4. นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กว๊านพะเยา
5. นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและวิถีถิ่น
.
ชุมชนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
📍พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 16 ตำบล ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่
.
🚩อำเภอนางรอง: ตำบลนางรอง ตำบลสะเดา ตำบลชุมแสง ตำบลหนองโบสถ์ ตำบลหนองกง ตำบลถนนหัก ตำบลหนองไทร ตำบลก้านเหลือง ตำบลบ้านสิงห์ ตำบลลำไทรโยง ตำบลทรัพย์พระยา ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหัวถนน ตำบลทุ่งแสงทอง ตำบลหนองโสน
🚩อำเภอแคนดง: ตำบลแคนดง
.
▶️ ประเด็นปัญหา
1. นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตร
2. นวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น ข้าวภูเขาไฟ ทุเรียนภูเขาไฟ
3. นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดินภูเขาไฟ
4. นวัตกรรมด้านการขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร
5. นวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ การจัดการของเหลือใช้ในชุมชน
.
👩🏻‍💼🧑🏻‍💼คุณสมบัติผู้ยื่น “ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้”
– นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
– อาจารย์และนักวิจัย
.
📝 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ DOWNLOAD
.