เปิดโลกนวัตกรรม

แพลตฟอร์มวิเคราะห์บุคลิกภาพกับงานที่เหมาะสมด้วย AI

หากกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาภายในองค์กรได้ในระยะยาวได้ ระบบออนไลน์และเทคโนโลยี AI สามารถช่วยลดอคติในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครได้เป็นอย่างดี และเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

แยก แลก ลุ้น รางวัลจากขยะ กับ Trash Lucky

แพลตฟอร์มที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกขยะโดยมีกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจ ด้วยการลุ้นโชค ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขยะเป็นโอกาส โดยมี Concept คือ “แยก แลก ลุ้น”

KruLab – แพลตฟอร์มการพัฒนาครูออนไลน์เพื่อจัดการการเรียนรู้และแนะแนวทางการศึกษาแห่งอนาคต

ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาปรับปรุงรูปแบบการอบรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนของครูให้มีความน่าสนใจ และพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) โดยใช้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู่การเกิดปรากฏการณ์ มุ่งเน้นให้ครูสามารถสร้างห้องเรียนที่เป็นระบบ Active Learning ได้

ไบค์จอย จักรยานไฟฟ้านำเที่ยวชุมชน

ไบค์จอย คือนวัตกรรมที่นำจักรยานมาดัดแปลงและติดตั้งมอเตอร์เป็นจักรยานไฟฟ้า และระบบผู้ช่วยนำทาง เข้ามาช่วยเหลือและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชุมชนจากคนในชุมชนที่มีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณ โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังคงเอกลักษณ์

“หัวป่า” เมนูอาหารพื้นถิ่นสู่เมืองหลวง

ออกแบบเมนูอาหารเฉพาะถิ่น หรือหาทานได้ยาก ให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์พร้อมทาน โดยใช้วัตถุดิบที่ชุมชนมี มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นให้สามารถส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่ได้ โดยที่ไม่ถูกลืมเลือน และช่วยเหลือให้คนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

1 2 3 4 5 6 9