‘Inno waste’ นวัตกรรมเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยชั้นดี

เกินครึ่งหนึ่งของปริมาณขยะที่ถูกทิ้งในแต่ละวัน เป็นขยะเศษอาหาร โดยมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 64 นอกจากจะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแล้ว ในกระบวนการย่อยสลายยังปล่อยก๊าซมีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

จะดีหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนขยะเศษอาหารจากครัวของเรา ไปเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าได้ ❓

Inno Waste สตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่ของไทยร่วมกับนักวิชาการ ประดิษฐ์เครื่องแปรรูปขยะสดในครัวเรือนและในชุมชน ให้กลายเป็นปุ๋ยผงคุณภาพดีสำหรับปลูกต้นไม้ออกจำหน่าย รวมถึงรับซื้อขยะอาหารถึงบ้าน เพื่อจูงใจให้มีการแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไป และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปรรูปขยะให้มีมูลค่าให้กับชุมชนต่างๆ โดยชุมชนถือหุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 70 และตั้งเป้าหมายขยายให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาขยะอย่างจริงจัง