Buddy Homecare ผู้สูงวัยไม่ไร้คนดูแล แก้ปัญหาเยาวชนขาดโอกาส

ปัจจุบัน ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยเต็มตัว โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 1 ใน 5 และนับวันสัดส่วนนี้จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็กำลังเผชิญกับปัญหาผู้สูงอายุขาดคนดูแล ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยเหล่านี้

ที่ จ.เชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ มอบทุนให้เยาวชนชาติพันธุ์ที่ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา และสุ่มเสี่ยงต่อการตกสู่วังวนการค้ามนุษย์และการค้ายาเสพติด โดยให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนจะออกมาทำงานดูแลผู้สูงวัยตามบ้านที่ต้องการจ้างผู้ดูแล ทั้งแบบรายวันและรายเดือน โดยมีการคัดกรองคุณสมบัติและติดตามมาตรฐานการทำงานจากพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นการจับคู่บัดดี้ที่แก้ปัญหาสังคม 2 อย่างไปได้พร้อมกัน

Buddy Homecare มีเป้าหมายให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพในราคาที่ไม่แพง และยังเตรียมแผนการดูแลส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่ออกแบบโดยพยาบาลวิชาชีพ ที่กำหนดตามเงื่อนไขสุขภาพของลูกค้าผู้สูงวัยแต่ละราย เป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ดูแลของ Buddy Homecare ใช้ในการทำงานอีกด้วย โดยพยาบาลและเจ้าหน้าที่โครงการรวมถึงสมาชิกครอบครัวของลูกค้า สามารถเข้าไปติดตามการทำงานของผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชัน Buddy Homecare ได้