CK

เครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดิน

ขยะเศษอาหารมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 62 โดยประชากร 1 คน สร้างขยะเศษอาหารเกือบ 1 กก./วัน ด้วยเหตุนี้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินคุณภาพดีขึ้นมา

1 14 15 16